پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه


فیلم انتخاباتی آیت الله عراقی، شبکه زاگرس کرمانشاه

فیلم انتخاباتی آیت الله محمود محمدی عراقی و سخنان مهم ایشان با مردم استان در شبکه زاگرس کرمانشاه

بازگشت به نگارخانه
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله