پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه


برنامه دیدنی شناسنامه با حضور آیت الله محمدی عراقی

گفتگوی جذاب و بی پرده آیت الله محمود محمدی عراقی کنگاوری از خاطرات اجتماعی و سیاسی پیش از انقلاب تاکنون و اعلام موضع صریح نسبت به مسائل و افراد.

بازگشت به نگارخانه
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله