پیوندها
نظر سنجي

کلید واژه : حاج آقا بزرگ

قبیله من همه عالمان دین بودند...؛
عبادت بجز خدمت خلق نیست...؛
جهان را چو باران به بایستگی؛ روان را چو دانش به شایستگی...؛
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله